DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Årsrapport 2001

Vedtatt på årsmøtet i Oslo

Årsrapporten kan fås i papirutgave ved henvendelse til Du store verden!

INNHOLD

INNLEDNING

1 NETTVERKET DU STORE VERDEN!

2 VIRKSOMHETEN I 2001

2.1 SAMMENDRAG

2.2 PROSJEKTER

2.3 INFORMASJONSVIRKSOMHETEN

2.4 NETTVERKSARBEID NASJONALT, NORDISK OG INTERNASJONALT

2.5 KULTURPOLITIKK

3 ORGANISASJON

4 ØKONOMI OG FINANSIERING

Anneks 1 Du store verden!s vedtekter

Anneks 2 Du store verden!s strategi 2001-2005

Anneks 3 Du store verden!s prosjekter i 2001

Anneks 4 Medlemmene i nettverket Du store verden! pr. 31.12.2001

INNLEDNINGDu store verden! gikk inn i 2001 med stor usikkerhet, men med tilsvarende store håp om å sikre nettverket Du store verden!s eksistens videre. Da vi mot slutten av våren 2001 fikk bevilgning fra Norsk kulturråd for utvikling og planlegging av den planlagte kulturmønstringen Du store verden! 2002 -dialog Asia, ble det klart at vi fortsatt ville stå på og satse på videre virksomhet med stor bredde.

Gjennom en lang periode med usikkerhet om økonomisk grunnlag for virksomheten, har vi opprettholdt de særegenheter og den visjonen TAMTAM i sin tid, og senere Du store verden! ble tuftet på; blant annet å være en nøytral link mellom forskjellige aktører innenfor internasjonal kunst- og kulturformidling i Norge en samlende faktor for økt aktivitet, kvalitet og samarbeid over grenser.

Hovedaktiviteten i 2001 var planlegging og utvikling av den planlagte kulturmønstringen i 2002, blant annet med en nettverkssamling i november, som stadfestet interessen for samarbeid om større og mindre kunstneriske og tematiske prosjekter og mønstringer innenfor internasjonal kunst- og kulturformidling.

Arbeidet med mønstringen har medført lavere aktivitet for andre prosjekter i 2001. Flaggskipet i 2001 har vært Trans//form - vandreutstilling med nordiske verdenskunstnere et prosjekt som både viser et økende og nært samarbeid mellom beslektede aktører i Norden og en kunstutstilling av høy kvalitet med verdenskunstnere presentert på renommerte arenaer.

Informasjonsvirksomheten har vært konsentrert om de digitale medier, og både prosjektarbeid, informasjonsvirksomhet og dialogfora har bidratt til en utvidelse av Du store verden!s kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt; i Norden, Europa og Asia.

Det er med spenning vi gikk inn i 2002 - i håp om fortsatt eksistens og økt aktivitet.

Vi takker Du store verden!s styre, medlemmer, øvrige samarbeidspartnere og finansierings-partnere for støtte til fortsatt virksomhet for nettverket Du store verden! i 2001.

Oslo, mars 2002

Du store verden!s sekretariat

1 NETTVERKET DU STORE VERDEN!Du store verden! er et nettverk av arrangører, organisasjoner, institusjoner, artistgrupper og ressurspersoner fra kultur- og organisasjonslivet. Nettverket skal supplere og bidra til videreutvikling av internasjonalt kunst/kultursamarbeid i Norge og internasjonalt. Gjennom sitt sekretariat bidrar nettverket til økt internasjonal kontaktskaping, til informasjonsvirksomhet og til koordinering av kunstneriske prosjekter.

Du store verden!s fremste satsningsområde er koordinering av jevnlige landsdekkende kulturmønstringer. Visjonen bak mønstringene er synliggjøring og utvikling av internasjonal kvalitetskunst og økt internasjonalt kultursamarbeid i Norge og mellom Norge og utlandet. Du store verden!s prosjekter fokuserer på kunst og kultur fra Asia, Afrika og Latin-Amerika og nyskapende kunst som resultat av kunstnerisk samarbeid på tvers av kulturelle grenser.

Målgrupper er kulturliv og organisasjonsliv, skoleverket, myndigheter og publikum i sin alminnelighet.

Nettverket Du store verden! ble formelt etablert i 1999 og er en direkte videreføring av TAMTAM-nettverket (etablert i 1996) og pilotprosjektet Du store verden! - flerkulturell stormønstring 1998.

Målsetting og strategiNettverket Du store verden! har til formål å utvikle kunst og annet kultursamarbeid mellom internasjonale partnere og i det flerkulturelle Norge. Dette er nedfelt i følgende delmål:

1. Bidra til å promovere internasjonal kunst og artister på den norske og den internasjonale kulturarena

2. Nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt

3. Fremme kompetanseutvikling på internasjonal kulturformidling

4. Fremme positive holdninger til det kulturelle mangfold i Norge og internasjonalt

De landsdekkende kulturmønstringer i videreutvikling av pilotprosjektet i 1998, anses som nettverkets grunnsten og prioriterte hovedaktivitet. Distriktsprofil, internasjonal fokus og nøytralitet er blant Du store verden!s særegenheter og den visjon nettverket ble tuftet på.

MålgrupperDu store verden!s målgrupper er nettverkets medlemmer, kulturlivet, organisasjonslivet, forskningsmiljøer, mediene, skoleverket, barn og unge, myndighetene, og nordiske og internasjonale kontakter i tillegg til publikum i sin alminnelighet.

2 VIRKSOMHETEN I 20012.1 SammendragMålet for nettverket Du store verden! i 2001 var å oppnå konkrete resultater i arbeidet for å sikre et solid økonomisk fundament for virksomheten og innledende planlegging og utvikling av den landsdekkende kulturmønstringen Du store verden! 2002, med spesiell fokus på asiatisk kunst og kultur.

Du store verden! var ved utgangen av 2001 en forening med 79 medlemmer. Medlemstallet var stabilt gjennom året. Det ble ikke gjort fremstøt for økt medlemsmasse i 2001 i påvente av avklaring om videre eksistensgrunnlag.

Virksomheten omfattet i 2001 utvikling og/eller gjennomføring av i alt 9 kunstneriske og tematiske prosjekter (40%) og planlegging av kulturmønstringen Du store verden! 2002 - dialog Asia samt nettverksarbeid og informasjonsvirksomhet (60%) (se egne kapitler nedenfor). Det ble knyttet nye kontakter spesielt i Asia, i tillegg til samarbeid og kontakter både i sentrum og periferi i Norge og internasjonalt.

I likhet med foregående år, var også 2001 preget av uvissheten om økonomisk mulighet for videre virke. Du store verden! var truet av nedleggelse både i begynnelsen og slutten av året. Ved årsskiftet 2001/2002 var fremtiden fremdeles ikke avklart med hensyn til finansieringssituasjonen generelt og dermed gjennomføring av en bred kulturmønstring i 2002.

2.2 ProsjekterDu store verden!s fremste prioriterte område er koordinering og gjennomføring av jevnlige landsdekkende kulturmønstringer. Du store verden! bidrar forøvrig til utvikling av samarbeidspartneres prosjekter gjennom rådgivning, kontaktformidling, turnélegging og synliggjøring og gjennomføring av egeninitierte samarbeidsprosjekter.

Kunstneriske prosjekter i 2001TRANS//FORM - vandreutstilling med nordiske verdenskunstnere

var et samarbeid mellom Galleri Shambala (Danmark), Intercult (Sverige) og Artists in Motion og Du store verden! (Norge). Utstillingen ble kuratert av Marith Hope (programsjef i Riksutstillinger) og holdt et høyt kunstnerisk nivå. Det ble lagt vekt på ikke å produsere en utstilling med "innvandrerkunstnere", men en kvalitetsutstilling der eneste kriterium var at kunstnerne skulle ha mer enn én kulturell bagasje.

Utstillingen fikk i Norge meget god pressedekning og omtale fra renommerte kunstkritikere. Det var av stor viktighet for prosjektet at Stenersenmuseet i Oslo åpnet sine dører for et prosjekt som for dem representerte en risiko, men som også ble meget vellykket.

Prosjektet var et viktig merkeprosjekt for Du store verden! og de øvrige partnere.

Utstillingen ble vist:

Sverige juni 2001 Norge juli/august 2001 Danmark desember
2001/januar 2002

Katalog er tilgjengelig ved kontakt til Du store verden!.

Les mer om Trans//form


Tomasz Ozdowski: Vandringskatedraler
blant verkene i Trans//form-utstillingenTomasz Ozdowski: Vandringskatedraler
blant verkene i Trans//form-utstillingen

AFTAB - persisk tradisjons- og folkemusikk

var først og fremst Den Iranske Teatergruppen i Norge's prosjekt.
Du store verden! bidro i turnélegging og finansieringsprosedyre.

Musikerne ble meget vel mottatt i Nord-Trøndelag (Namsos) og i Oslo med en konsert av høy kvalitet i april 2001.

Det er imidlertid viktig å merke seg, også av hensyn til kommende invitasjoner av artister til Norge, at musikerne med visum fikk en skandaløs behandling av politiet på Gardermoen ved ankomst til Norge.


AFTAB på Norgesturné

AFTAB på Norgesturné

NORDEN i OSLO se også Norden i Fokus nedenfor

I markering av nordiske dager i Oslo 15.-17. november 2001, bidro Du store verden! i programlegging med engasjement av følgende artister i Norli's nordiske telt i Universitetsgaten i Oslo:

- Walid Al Kubaisi - forfatter - opplesning av egne fortellinger

- Issaka Sawadogo - scenekunstner - opptreden og aktiviteter med barna

- Javid Afsari Rad, Abdulrahman Surizehi, Shrilal Shajpal - musikere
- minikonsert

Prosjektet representerte en meget vellykket introduksjon på et samarbeid med Norli bokhandel og introduserte mangfoldig kunstnerisk deltagelse i tradisjonelt heil-norske arrangementer.

Du store verden! fortsatte i 2001 planlegging og søknader om finansiering av kulturmønstringen Du store verden! 2002 - dialog Asia. Programmet og mønstringens infrastruktur var planlagt ved årsskiftet, men måtte avvente avklaring om finansiering for Du store verden!s videre virksomhet.

Tematiske prosjekter i 2001RHYTHM OF THE EAST - Our common future

- Indian sub continent performance arts

Konferansen i 2000 satte fokus på dialog og nettverk mellom minoritetsgrupper og generell og offentlig aksept i samfunnet. Konferansen fokuserte på kunst og kunstnere fra de aktuelle minoritetsmiljøene, og henvendte seg i tillegg til beslutningstakere innen offentlig kunstutdanning, kulturinstitusjoner og kulturmyndigheter i Norge.

Tilleggsmidler ultimo 2000 sikret en bredere distribusjon av en omfattende rapport etter konferansen.

 

UGGABUGGA - temahefte om kultursamarbeid Nord/Sør

ble utgitt av Stiftelsen Idébanken Nord/Sør og lansert i februar 2001.

Du store verden! bidro med innspill om innhold og relevante aktører til heftets tema og til lanseringsarrangementet i februar 2001.

 

PROFILERING AV VERDENSARTISTER på Internett

http://www.du-store-verden.no/artister/

startet opp i 2000 og går videre inn i 2002.

Det er mange artister som venter på å se sin profil på sidene, et arbeid som utføres innenfor den til enhver tid tilgjengelige kapasitet.

Prosjektet er vel mottatt og er også gjenstand for vurderinger i forhold til mulig nordisk samarbeid om kunstneriske databaser på Internett.

 

KULTURBREVET 2001

Du store verden! ble invitert inn som én av de omlag 20 organisasjonene som stod bak Kulturbrevet 2001 et manifest som ble overlevert kulturministeren i mai 2001, med klar referanse til både foranledningen og behovet for et kulturmanifest som vår forgjenger Kulturbrevet i 1945.

Dokumentet ble vel mottatt, skapte noe debatt i forbindelse med lanseringen, og er gjenstand for stor interesse i Norden; spesielt i Danmark, for et eventuelt dansk kulturmanifest.

se også www.kulturbrevet.no

Nye publikumsgrupper - Nye grep - HVEM KOMMER IKKE?

er en seminarrekke om publikumsarbeid utviklet av Intercult i Sverige.

Seminaret i Oslo i september skapte meget stor interesse, var et vellykket seminar og viste seg å fylle et behov i mangel av tilsvarende kjente kurs og seminarer innenfor publikumsarbeid. Seminaret tok spesielt for seg bruken av ny informasjonsteknologi i publikumsarbeidet.

Seminaret får en oppfølging under mønstringen Du store verden! 2002 - dialog Asia, da vinklet mer inn på den fysiske tilnærming til nye publikumsgrupper.

Les mer om seminaret

NORDEN I FOKUS

Du store verden! ble tidlig invitert inn i nettverket rundt Nordisk Ministerråds 3-årige satsning Norden i Fokus 2000, 2001, 2002. Man ønsker å forsterke det nordiske kultursamarbeidet. Nordiske dager i Oslo (se ovenfor under kunstneriske prosjekter) og andre arrangementer er kommet i stand på bakgrunn av samarbeidet, og Foreningen Norden ivaretar fokusen i Norge. Du store verden! har bidratt med rådgivning og egne prosjekter i satsningen, og har nytt godt av gratis månedlige annonser av relevante nordiske prosjekter som f.eks. Trans//form - utstillingen under den nordiske headingen.

FELLESKAMPANJEN Involveyourself

er en årlig temakampanje for ungdom i alderen 15-25 år som arrangeres av de 5 store bistandsorganisasjonene Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Flyktningerådet og Norsk Folkehjelp. Kampanjen har et eget prosjektsekretariat.

Du store verden! har bidratt med rådgivning, arrangørarbeid og synliggjøring / informasjon for kampanjen i 2001; et meget positivt samarbeid som begge parter ønsker å videreføre.

Les mer

Generelt om Du store verden! - landsdekkende kulturmønstringerDu store verden! inviterer til et bredt nasjonalt samarbeid om landsdekkende kulturmønstringer på tvers av kulturelle, organisatoriske og geografiske skillelinjer. Mønstringene involverer det kulturelle mangfold i Norge med en skiftende tematisk eller geografisk fokus.

Mønstringene vil synliggjøre artister, arrangører og øvrige aktører innenfor internasjonal kulturformidling i Norge, og inspirere til Du store verden! mønstringer over det ganske land; med en bred synliggjøring under en felles paraply.

Programmet består av turnerende og stedfaste prosjekter innenfor alle kunstgrener, seminarer og informasjonsaktiviteter koordinert av Du store verden!, samt lokale programmer under en felles målsetting,

Fokus:

samarbeid over kulturelle grenser

Visjon:

synliggjøring og utvikling av internasjonal kvalitetskunst og økt internasjonalt kultursamarbeid i Norge og mellom Norge og utlandet

Programmet utvikles i samarbeid med nettverkets medlemmer, artister, arrangører og andre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Ressurspersoner innenfor hver kunstnerisk disiplin konsulteres som kvalitetssikrere ved hvert enkelt prosjekt.

Seminarer og møteplasserSom et ledd i å spre generell informasjon, samt å skape møteplasser og stimulere til økt aktivitet, kreativitet og samarbeid innenfor internasjonal kulturformidling i Norge, arrangerer Du store verden! temamøter. Dette er et felt vi ønsker å intensivere i fremtiden; både medlemsmøter og møter med forskjellige aktører og kontakter. Det viser seg at slike møteplasser er viktige og nyttige langt utover det tema som er samlingspunkt i hvert tilfelle.

Nettverket Du store verden!s årsmøte 6. juni 2001

hos CAK - Center for Afrikansk Kulturformidling hadde en temadel om kulturmønstringen Du store verden! 2002 - dialog Asia.

Samtalen dreide seg særlig om deltagelse og omfang i mønstringen.

Nettverkssamling om mønstringen Du store verden! 2002 - dialog Asia

ble arrangert 30. november på teaterbåten Innvik i Oslo.

8 fylker var representert og møtet dreide seg hovedsakelig om presentasjon av kommende tilbud om turnéprosjekter, samt informasjon om mønstringens struktur, visjon og plan.

2.3 InformasjonsvirksomhetenDu store verden! ønsker å synliggjøre internasjonal kunstnerisk aktivitet og å fremme positive holdninger til det kulturelle mangfold i Norge og internasjonalt. Informasjonsvirksomheten som helhet sprer generell informasjon om nettverkets mål og virksomhet, medlemmenes virksomhet, kompetanse og programmer, artister, arrangører, relevante kontakter og aktuelle temaer og arrangementer innenfor internasjonal kulturformidling.Resultater i 2001

I 2001 konsentrerte Du store verden! informasjonsvirksomheten om digitale kanaler. Det ble distribuert enkelte interne nyhetsbrev til medlemmene pr. e-mail. Det ble ikke distribuert trykkede nyhetsbrev. I påvente av avklaring av den finansielle situasjon, ble heller ikke den planlagte presentasjonsbrosjyre produsert. Satsningen på e-mail bulletiner og hjemmesider har vært meget vellykket.

Nyhetsbulletiner pr. e-mail

Bulletinen inneholder et utvalg aktuelle arrangementer for omlag én ukes periode om internasjonal kunst/kultur i Norge og spesielle nyheter / utlysninger. Informasjon om medlemmene og deres aktiviteter prioriteres. Vi høstet positive tilbakemeldinger for denne bulletinen, med økende mailingliste og stadig ny informasjon som ønskes spredt gjennom denne kanalen. Mailinglisten talte ved årsskiftet i overkant av 550 adresser.

Hjemmesider på Internett

Hjemmesidenes områder er blant annet
- generell informasjon om nettverket Du store verden!
- oversikt, presentasjon av og linker til medlemmene og deres temaområder
- programinformasjon; kalender, linker
- temaområder med linker og tilbud om materiell, kurs og program fra medlemmer og andre samarbeidspartnere
- generell brukerinformasjon og kildehenvisninger for skoleverket

Besøket på hjemmesidene vokste jevnt og trutt og lå i 2001 på omlag

- 200.000 "treff"
- 150.000 "besøk som resultat av treff"
- 61.000 besøk på oppgitte DSV-sider innenfor vårt domene


Du store verden! deltok også i 2001 på en rekke seminarer:

British Council / Norsk kulturråd seminar "New stages",
Oslo februar
Utenriksdepartementet/Global.no seminar om EU-finansiering v/ Sean McCarthy,
Oslo februar
Samrådsmøte Musikk Den Kulturelle Skolesekken, Oslo februar
Idékonferanse om Den Kulturelle Skolesekken, Oslo februar
Visiting Arts Norden konferanse, Oslo mars
Artists in Motion/ScanArt Management "Arts and business" seminar,
Oslo mai
Norsk kulturforbund/NOKU Kulturkonferanse Det Norske Teatret, Oslo mai
Mela konferanse Norsk kulturråd, Oslo september
"Europe as a network" Oracle network, Beograd september
"Under construction" NiFCA / Nordisk Ministerråd, Helsinki
oktober
Norsk Kulturråds årskonferanse - Rom for kunst, Oslo november
Asian Arts Network i Taipei, Taiwan, desember

Du store verden! og media

Utenom omtale av prosjekter, ble Du store verden! også i 2001 invitert inn i media som resultat av lobbyvirksomhet og synliggjøring av en vanskelig situasjon. Du store verden! ble intervjuet i Dagsavisen - Midt i musikken, NRK P2 Nyhetsblikk NRK2 - RadioNova, i tillegg til synliggjøring i en rekke medlemsmagasiner hos medlemmer i nettverket og kontakters web-sider.

2.4 Nettverksarbeid nasjonalt, nordisk og internasjonaltInnenfor internasjonalt kultursamarbeid er det viktig å forholde seg til det internasjonale kulturlivet og innlemmes i det arbeid som foregår i mange land for å utvikle samtidskunst og fremme de positive aspekter ved kulturelt mangfold. Du store verden!s norske, nordiske og internasjonale kontakter og samarbeid er dermed viktige for vår virksomhet både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Du store verden! ønsker å representere et knutepunkt og en felles plattform for dialog, informasjon og samarbeid innenfor internasjonal kulturformidling i Norge, samt et knutepunkt for formidling av kontakt og informasjon for internasjonale kontakter.

Medlemmene

På tross av et potensiale for rekruttering av nye medlemmer til nettverket, var medlemstallet stabilt i 2001. I mangel på avklaring av finansieringsspørsmål, ble rekrutteringsarbeidet nedprioritert fordi vi ikke kunne berope oss kontinuitet og å kunne fylle rollen som en langsiktig samarbeidspartner for våre kontakter.

Samarbeid med artister og arrangører i Norge

I 2001 formidlet Du store verden! kontakt mellom artister og arrangører, bidro med rådgivning for mulige turnésamarbeid, tilbud om samarbeidspartneres turneer ut til arrangører, synliggjøring av programmer. Videre ble tidligere kontakter fornyet i forbindelse med lansering av samarbeid under paraplyen Du store verden! 2002 - dialog Asia. Forventningen til realisering av nye landsdekkende kulturmønstringer preget interessen og utholdenheten hos kontaktene.

Nordisk samarbeid

Du store verden! bestreber kontakt, dialog og samarbeid med beslektede initiativ i Norden. Målet for denne kontakten er dialog, erfaringsutveksling og prosjektsamarbeid.

Du store verden!s aktiviteter på nordisk plan var i 2001 preget av utstillingen Trans//form (se ovenfor) og formidling av verdensartister i Norge til nordisk utstilling i Island, sonderinger og samarbeidsmøter om etablering av et nordisk kulturnettverk som en uformell samling av eksisterned kulturnettverk i de nordiske landene, samt et samarbeid om et mulig "Visiting Arts Norden" formidlingsprosjekt.

Av de fremste kontakter kan nevnes:

Intercult, Stockholm
- et senter for interkulturell forskning og produksjon, som organiserer
og samproduserer kunstneriske og tematiske prosjekter, spesielt innen scenekunst.


Galleri Shambala, København
- prioriterer utstillinger med verdenskunstnere i Damark og internasjonalt

Danish Centre for Culture and Development (DCCD), København
- et senter opprettet i forlengelsen av Images of Africa-festivalene
i Danmark

Interkulturelt netværk, København
- et kontor som arbeider fortrinnsvis innenfor internasjonale (flerkulturelle)
artisters tilgang i etablerte kulturinstitusjoner og kunstutdanningsapparatet.

Nordic Institute for Contemporary Arts - NIFCA, Helsinki
- et nordisk institutt for samtidskunst først om fremst innen
visuell kunst, men også som initiativtaker for multifaglige tiltak.

Internasjonalt samarbeid

Du store verden! bestreber kontakt, dialog og samarbeid med beslektede initiativ internasjonalt. Målet for denne kontakten er dialog, erfaringsutveksling og prosjektsamarbeid.

Du store verden! videreutviklet i 2001 kontakt spesielt med artister og kontakter knyttet til asiatisk kunst og kultur med tanke på den planlagte mønstringen i 2002. Dette bragte oss til Asia og til Europa og det ble etablert en rekke nye kontakter for mulig langsiktig samarbeid og konkrete samarbeidsprosjekter.

2.5 KulturpolitikkEtter fire års virksomhet har Du store verden! bygget opp betydelig kompetanse, erfaringer og kontaktnett innenfor interkulturelt samarbeid om kunst og kultur i Norge og med kontakter i utlandet. Som for mange initiativ innen den private operative sektor, er resultater oppnådd med betydelig egeninnsats og engasjement.

Du store verden! har, ikke minst på grunn av den lange perioden med økonomiske usikkerhet og lobbbyvirksomhet, etterhvert bygget opp et kontaktnett og en synlighet av egen virksomhet både innenfor forvaltning og kulturpolitiske miljøer.

Du store verden! ble i 2001 invitert inn for innspill i kulturpolitiske saker, blant annet Den kulturelle skolesekken og et mulig initiativ til et Flerkulturelt Senter i Oslo.

3 ORGANISASJONDu store verden! er en ideell medlemsorganisasjon med et styre og et sekretariat.

Styret i nettverket Du store verden! 2001/2002

Styreleder:

Ole Kristian Lundereng - Kultursenteret ISAK / Trondheim kommune

Styremedlemmer:

Kirsti Knudsen - Norsk Folkehjelp
Cyle Pollard - Nordic Black Theatre
Ricardo Sanchez - Cosmopolite
Khalid Thathaal - Pakistansk Kultursenter
Anne Veiteberg - Kirkens Nødhjelp
Margrethe Aaby - Torshovteatret hos Nationaltheatret

Varamedlemmer:

Omondi K'Abir - Antirasistisk Senter / Tellus radio
Torstein Bae - LNU

Nettverket Du store verden! hadde 6 styremøter i 2001.

Sekretariatet

Eli Borchgrevink - Daglig leder

Brynjar Bjerkem - Programkoordinator

Sekretariatet er bemannet med to årsverk. Grunnet den økonomiske situasjonen har én ansatt vært permittert 50% i årets fire første måneder. De ansatte har også bidratt med betydelig frivillig innsats i virksomheten.

Medlemmene

Du store verden! hadde 79 medlemmer pr. 31. desember 2001.

Mer om medlemmene

4 ØKONOMI OG FINANSIERINGDu store verden! fikk i 2001 økonomisk tilskudd fra Norsk kulturråd, Utenriksdepartementet, Nordisk Kulturfond og Oslo kommune. I tillegg mottok Du store verden! en restbevilgning fra Kulturdepartementet ultimo 2000 som dannet grunnlaget for virksomheten inn i 2001.

Du store verden!s egne midler er en årlig medlemsavgift og ad hoc inntekter ved prosjektvirksomhet. Årsavgiften ble hevet i 2001.

Du store verden!s styre, sekretariat og samarbeidspartnere ved prosjekter og seminarer i 2001 har nedlagt en betydelig egeninnsats som ikke gjenspeiles i regnskapstallene.

Virksomheten avgrenses til de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer, og i tråd med virksomhet beskrevet i de innvilgede søknader.Finansieringspartnere har mottatt separat detaljert regnskapsrapport for året 2001.

Årsresultatet for 2001 er for første gang et underskudd, som dekkes av egne midler i 2002.

Nøkkeltall i regnskapet for 2001:
<< Tilbake | Årsrapporter
Støttespillere