DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Årsrapport 2007

Innledning

Du store verden! går igjen styrket ut av et aktivt år; med en styrket posisjon i norsk kulturliv. Vår multidisiplinære virksomhet bringer oss til samarbeid med et mangfold av artister innenfor et mangfold av programområder; vi utvikler og gjennomfører kvalitets prosjekter innenfor de forskjellige kunstdisipliner i samarbeid med gode partnere, vi synliggjør flotte artister og kunstnere og flotte arenaer rundt i Norge. Gjennom stor interesse for vår informasjonsvirksomhet, våre seminarer og vårt påvirkningsarbeid i tillegg til kunstneriske evenementer, er våre målgrupper både det brede publikum, ungdom, kulturlivet, politikere og forvaltning. Enkelte prosjekter får bred omtale i media, mens andre ikke får den oppmerksomhet de fortjener. Vi håper vi i løpet av de kommende år vil komme i en tettere dialog med mediene om økt synliggjøring av det rike kulturelle mangfoldet i norsk kulturliv.

Du store verden! har hatt meget stor aktivitet de siste tre år innenfor alle virksomhetsområdene våre. Vi må tilbake til 2004 for å se en noe mindre årsvirksomhet. Dette har både positive og negative sider; det er behov for roligere perioder for å utvikle veien videre og nye kontakter og prosjekter; samtidig som en grundig vurdering av hver prosjektidé sikrer et kvalitetsbidrag inn i virksomheten og det vi tilbyr publikum og samarbeidspartnere.

Den svært sene proklamering av 2008 – markeringsår for kulturelt mangfold (Mangfoldsåret 2008), bidro til mange forespørsler om mulig samarbeid og rådgivning i 2007. For Du store verden! ”er hvert år et mangfoldsår”, men 2007 har også vært preget av at vi ser at vi i 2008 med økte økonomiske rammer kunne imøtekommet ønsker om samarbeid om flere gode kvalitetsprosjekter enn vi vil ha økonomi og kapasitet til.

Med en frisk oppstart på 2007, engasjerte vi eksterne assistenter i et par måneder. Vi så nødvendigheten av å forsere ansettelse av en tredje person i sekretariatet (planlagt til 2008), noe som har vært utslagsgivende for et negativt årsresultat (2% underskudd), men en meget god og kreativ kapasitets - økning i sekretariatet.

Vi fikk i 2007 en økning i tilskudd både over statsbudsjettet og Oslo kommune. Sakte nærmer vi oss en økonomisk plattform som kan tilfredsstille behovet for å kunne være herre over eget program og å kunne prioritere blant prosjekter etter egen vurdering. Det er likevel fortsatt viktig å understreke nødvendigheten av å kunne søke prosjektmidler hos finansieringskilder som Norsk kulturråd, Utenriks departe - mentet m.fl.. Du store verden! tilhører “de små offentligheter”, som ikke kan gå inn i større samarbeidsprosjekter uten særskilt prosjekttilskudd. Midler over Norsk kulturråds tilskuddsordninger for visuell kunst har vært viktigste prosjekttilskudd i 2007.

2007 var konsentrert om kunstneriske prosjekter innenfor musikk og visuell kunst, formidling av artister, samarbeid om turnéprosjekter, informasjonsvirksomhet, politiske innspill og to nasjonale seminarer i tillegg til årsmøte hos Kulturhuset i Arendal. Vårt nasjonale og internasjonale nettverk av kontakter og samarbeidspartnere er styrket gjennom prosjektsamarbeid, mens et intenst program har gitt en redusert reisevirksomhet i 2007 til nasjonale og internasjonale seminarer og konferanser.

Økt internasjonalt kontaktnett og sam ar - beid, er også bakgrunn for at nå utgis våre årsrapporter både på norsk og engelsk.

Vi takker Du store verden!s styre, medlem - mer, samarbeidspartnere og finansieringspartnere for trofast og god støtte og verdifulle bidrag i nok et aktivt år.

Oslo, april 2008 Du store verden!s sekretariat


Last ned hele rapporten (PDF)


<< Tilbake | Årsrapporter
Støttespillere