DSV
Du store verden! er en organisasjon som driver transnasjonal kunstproduksjon,
og arbeider for å fremme mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

Vedtekter for nettverket Du store verden!

Vedtatt 31. mai 1999 i Oslo - endret i årsmøte 14. april 2005

§ 1
Nettverkets navn er Du store verden!.

§ 2
Nettverket Du store verden! er en non profit, livssynsmessig og partipolitisk uavhengig forening med de formål som er angitt i § 3.

§ 3
Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge.

§ 4
Nettverket Du store verden!s medlemmer er organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner.
Medlemskap tegnes ved innbetaling av årsavgift til nettverket, fastsatt av årsmøtet.

§ 5
Nettverket Du store verden!s styre skal ha minst 5 medlemmer og i tillegg 2 varamedlemmer. Det skal ikke være mer enn to enkeltmedlemmer i styret. Styremedlemmene velges for en periode på 2 år, med rullerende utskifting. Styremedlemmene og styreleder velges av årsmøtet. Forøvrig konstituerer styret seg selv.

§ 6
Styret skal forvalte nettverket og det som vedkommer det i samsvar med dets formål og vedtekter.

§ 7
Nettverket Du store verden!s signatur innehas av styreleder. Styret kan tildele prokura. Styret gjør vedtak i møte. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede og ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Er leder ikke tilstede har møteleder dobbeltstemme.

§ 8
Årsmøtet er nettverkets øverste organ.
Nettverket Du store verden!s årsmøte omfatter alle nettverkets medlemmer og behandler følgende saker: regnskap, rapport, strategi, virksomhetsplan, budsjett og valg av styre og valgkomité.
Skriftlig innkalling sendes medlemmene 5 uker i forveien. Forslag til saker må være sendt sekretariatet senest tre uker før årsmøtet, og saksdokumenter må være sendt medlemmene senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet avholdes innen utgangen av april, hvert år. Årsmøtet er vedtaksdyktig når minst 1/3 av medlemmene er til stede, personlig eller ved fullmakt. Ingen medlemmer kan ha mer enn 3 fullmakter.

§ 9
Styret har fullmakt til å engasjere en daglig leder og etablere et sekretariat.

§ 10
Nettverket Du store verden!s styre har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 mnd. etter dets utgang. Regnskapsloven av 13. mai 1977 nr. 35 kommer til anvendelse.

§ 11
Avgjørelse om avvikling av nettverket Du store verden! fattes i 2 årsmøter med minst 2/3 flertall, hvorav ett kan være ekstraordinært. Ved avvikling disponeres nettverket Du store verden!s overskudd i henhold til foreningens målsetting.

§ 12
Årsmøtet kan fatte vedtak om vedtektsendringer med 2/3 flertall.

§ 13
Styret kan, eller skal når minst 20% av medlemmene krever det, kalle inn til ekstraordinært årsmøte med minst 4 ukers varsel.

Last ned PDF-versjon

Støttespillere